Högsta domstolen har meddelat dom mot Ardalan Abdulla och Abdulrahman Khalil som var inblandade i påskupploppen i Örebro 2022. Frågan gällde vilken brottsrubricering som skulle gälla, grovt blåljussabotage eller våldsamt upplopp. Domarna om grovt blåljussabotage står kvar, men straffen sänks från fem år och fem år och sex månader, till den nedre graden i straffskalan och landar på tre år respektive tre år och tre månader. Skadeståndsyrkandet från en polis avslås.

Högsta domstolen fastställer påföljden för 28-årige Ardalan Abdulla till fängelse i tre år och tre månader, för grovt blåljussabotage och våld mot tjänsteman. Påföljden för 21-årige Abdulrahman Khalil bestäms till fängelse i tre år, för grovt blåljussabotage.

Brottet grovt blåljussabotage har minst två och högst 18 års fängelse i straffskalan.

Polisen Patrik Linde Lindblads yrkande om skadestånd avslås. Högsta domstolen anser inte att männen kan hållas ansvariga för skador som upploppet som helhet lett till. Linde Linblads upplevelse av situationen som skrämmande och obehaglig medger inte att han ska ha rätt till kränkthetsersättning. En sten Lind Lindblad träffades av under upploppet kastades av Khalil.

Högsta domstolen utgår ifrån att händelseförloppen som fastslogs av hovrätten gäller. Däremot går man inte på det som både tingsrätten och hovrätten kommit fram till, att alla upploppsmakare agerade ”tillsammans och i samförstånd”.

Dessutom menade riksåklagaren att männen hade straffrättsligt ansvar för samtliga angivna gärningar som utfördes under upploppet. Även gärningar som inte kan knytas till en enskild person och skador som orsakats av andra personer än Abdulla och Khalil, som skadade polishundar och brända polisbilar.

Det finns inte stöd för att samtliga som deltagit i upploppen agerat i samförstånd, bedömer Högsta domstolen. Det finns heller ingen närmare utredning om hur Abdulla och Khalil varit delaktiga i de delar av händelseförloppet som i gärningsbeskrivningen inte specifikt kopplas till dem själva. Därför har de inget straffrättsligt ansvar för detta.

Abdulla och Khalil deltog i upploppet men var inte anstiftare eller anförare. De angrep också polisen på ett sätt som allvarligt försvårade eller hindrade deras verksamhet. De var i stora drag medvetna om omfattningen och karaktären på angreppet mot polisen de deltog i.

Deras gärningar bedöms därför av Högsta domstolen som grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

Hovrättsdomen

Hovrätten dömde i september 2022 fyra män för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och våldsamt upplopp som skedde i Örebro i april. Två av dessa överklagade till Högsta domstolen.

Ardalan Abdulla hade yrkat att hovrätten skulle döma honom för våldsamt upplopp och inte grovt sabotage mot blåljusverksamhet och i så fall till ett lindrigare straff. Han yrkade också att skadeståndet till Patrik Linde Lindblad skulle avslås.

Han dömdes till fem år och sex månaders fängelse för grovt blåsljussabotage och våld mot tjänsteman och att betala skadestånd på 20 000 kronor. Hovrätten satte ned hans straff sex månader.

Abdulrahman Khalil yrkade för ett frikännande eller lindrad påföljd och att avslå skadeståndet till Patrik Linde Lindblad.

Khalil kom till Sverige när han var 16 år gammal och har bott här i drygt fem år. Hovrätten avslog yrkandet om utvisning då han tidigare var ostraffad och har sin familj i Sverige.

I Hovrätten dömdes även Yanik Serrano till fem års fängelse och Adballe Said till ett års fängelse.

Profilbild
Filip är reporter på Morgonposten.