Sverige har fått en ny regering. Under de två senaste mandatperioderna har en riksdagsmajoritet röstat för nästan 30 stycken tillkännagivanden till dåvarande regering vad gäller att implementera lättnader i vapenlagen.

Det gällde allt från en allmän översyn till att avskaffa femårslicenser för vissa vapentyper. Föregående regering har vägrat följa riksdagsmajoritetens vilja utan har valt att helt ignorera folkviljan som uttryckts i riksdagen. I strid med grundlagen: “All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.”

Istället har Morgan Johansson insinuerat att jägare och sportskyttar alla är potentiella terrorister och andra kränkande dumheter.

Vad händer nu kan man då fråga sig.

Vi har Tidöavtalet mellan SD, M, KD och L att referera till, där på sida 26 och 27 står att läsa:

“Vapenlagstiftningen

Vapenlagen ska utredas brett. Utredningen ska bland annat föreslå en ny jakt- och viltvårdsmyndighet som tar över licensprövningen från Polismyndigheten. Utredningen ska även föreslå ett uppdelat regelverk för licensärenden å ena sidan och illegala vapen å andra sidan. Straffskalorna för respektive del bör skilja på allvaret i den organiserade brottslighetens användning av vapen jämfört med brister i licensfrågor för jägare och Sportskyttar.”

Det här är några av de saker riksdagen redan beslutat om som nämns.
Jakt- och viltvårdsmyndigheten bestämdes det exempelvis om redan 2015. Bra att den nya regeringen åtminstone delvis nämner de saker den är ålagd att göra då den förra valde att frångå grundlagen.

Jag är inte nöjd utan med det undertecknarna av Tidöavtalet säger om vapenlagstiftningen så jag bestämde mig för att ställa några frågor till dem:

1. Kommer regeringen ändra i vapenlagsförordningen för att reflektera de tillkännagivanden riksdagen meddelat? Exempelvis ta bort kravet om förnyelse av tidsbegränsade femårslicenser.

2. Kommer skarpa propositioner komma i närtid för att implementera de tillkännagivanden riksdagen meddelat?

3. Vänligen beskriv om några planer som diskuteras kring dessa frågor inom den nya regeringen.

Observera att första punkten är något en regering kan göra omedelbart då regeringen kan ändra i förordningar hur den vill.

Följande svar fick jag.

Lars Granath, utredare hos Liberalerna säger att “din fråga är för tidigt väckt. Ingen vet. Tids nog får vi veta”.

Men Johan Persson sa tidigare i år att “det inte är rimligt” att avskaffa femårslicenserna. Någon vidare förklaring än känslomässigt snömos framkom aldrig.

Tidsbegränsningen kom till för att kontrollera vandel hos vapenägare med jämna mellanrum, sedan dess har detta automatiserats och görs varje dygn. Således är detta en dyr och onödig åtgärd i dag. Vi kan nog utgå från att Liberalerna kommer vara problematiska vad gäller bättre vapenlagar.

Annat ljud var det hos Sten Bergheden hos Moderaterna. Han svarade på Facebook till mig att “du kan vara säker på att vi ska genomföra detta”.

Sten har länge arbetat för att vettiga, logiska vapenlagar skall implementeras och är anledningen till många av de motioner som gått igenom i riksdagen.

Kanslierna för KD, SD och M säger ungefär samma som Liberalernas, “vi får se” och refererar till Tidöavtalet, men Richard Jomshof hade lite mer att säga:

“Hej Henrik!

Detta är frågor vi har drivit länge. Vad gäller den nya regeringen och den nya situationen för SD kan jag säga följande:

Vapenlagen ska utredas brett. Utredningen ska bland annat föreslå en ny jakt- och viltvårdsmyndighet som tar över licensprövningen från Polismyndigheten. Utredningen ska även föreslå ett uppdelat regelverk för licensärenden å ena sidan och illegala vapen å andra sidan. Straffskalorna för respektive del bör skilja på allvaret i den organiserade brottslighetens användning av vapen jämfört med brister i licensfrågor för jägare och sportskyttar.

Tidöavtalet stadgar att vapenlagstiftningen ska ses över i bred bemärkelse. Även om avtalet inte specificerar samtliga åtgärder inom området finns en bred enighet mellan samarbetspartierna som riktat flertalet tillkännagivanden mot den tidigare regeringen i vapenfrågor.

Vapenfrågorna är länge eftersatta och åtgärder är önskvärda så snart som möjligt. Det föreligger dock ett beredningstvång för lagstiftning, vilket gör att frågorna kommer att behöva utredas. Exakta tidsramar för lagstiftning kan ännu inte utlovas.

Mvh, Richard Jomshof”

På Justitiedepartementet låter man hälsa följande:

“Hej Henrik,

Den nya regeringen planerar en bred översyn av vapenlagstiftningen. Vilka konkreta ändringar som kommer att göras och när det kommer att ske går inte att svara på i dagsläget. Vad gäller riksdagens tillkännagivanden bereds dessa i Regeringskansliet och regeringen kommer att återkomma när beredningen är färdig.

Vänliga hälsningar

Moa Pettersson

Rättsakkunnig

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4)

Justitiedepartementet”

Så vad kan man förvänta sig kommer att hända?

Någon slags utredning kommer att tillsättas, förr eller senare. Den kommer ta minst ett år.

Efter det skall den gå på remissrunda. Det brukar ta åtminstone 3–6 månader.

Sedan skall lagrådet säga sitt och sen är det regeringens tur att göra en proposition med lagändringar för riksdagen att ta ställning till.

Nya lagar träder i kraft vid årsskiftet och månadsskiftet juni/juli.

Vi kommer åtminstone behöva vänta två år på att något ska hända men realistiskt är nog slutet av mandatperioden. Detta då det inte verkar vara så prioriterat med tanke på Sveriges övriga mycket stora problem.

Tyvärr, då detta vore en enkel seger för den nya regeringen. Många av dessa frågor är redan utredda och vissa skulle kunna lösas genom att stryka en mening i vapenförordningen på första regeringssammanträdet.

Det är dessvärre så att sittande regering snabbt går emot vapenägare historiskt, gissningsvis på grund utav aktivister som stannar mellan regeringar på regeringskansliet, så det finns behov av att med jämna mellanrum påminna nuvarande regering om deras löften.

Tveka inte att skriva hövliga brev till dina politiska representanter och avkräv svar på vad de gör i den här och andra frågor nära ditt hjärta.

De är till för oss, låt dem inte glömma det.

Morgonpostens kolumnist för jakt och sportskytte.