Ett nytt pensionsförslag läggs fram av regeringen med stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet. Men det stoppades från att läggas fram i riksdagen av oppositionen. För kort framförhållning, menar man. Men ett mindre rapporterat problem finns om ökat pensionsfusk, och att en kraftigt växande grupp utlandsfödda får garantipension. Detta trots att åldersstrukturen generellt är yngre för grupper som kommit de senaste tio åren.

Socialdemokraternas pensionstillägg ska ge 750 kronor efter skatt extra per månad till runt en miljon pensionärer. Enligt partiet är det personer som slitit ett helt liv som har för låg pension. Det stämmer säkert i vissa fall, men även personer som har jobbat lite eller inte alls får garantipension i Sverige.

Garantipensionen beräknas på hur länge man bott i Sverige, från minst tre år till maximalt 40 år. För varje år under 40 år räknas 1/40 av beloppet bort. Garantipensionen jämkas med pension från andra länder, som inkomstpension, änkepension eller liknande.

För personer som sökt asyl i Sverige gäller dock andra regler. Då kan man få ut full garantipension, givet att man bara bott i Sverige efter man beviljats asyl här, och bara bott i sitt tidigare hemland innan.

Staten griper också in med äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg, vilket ger en lägsta levnadsstandard för alla pensionärer, även om man aldrig arbetat i hela sitt liv.

Kostnaden för äldreförsörjningsstöd har ökat drastiskt sedan 2010, enligt statistik den borgerliga opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell begärt ut från Pensionsmyndigheten. 2010 låg kostnaden på 511 miljoner kronor, 2020 på 1181 miljoner kronor. En ökning med 120 procent, 670 miljoner mer.

Fusk med pensionerna

Men det är inte bara en stor kostnadsökning. Det finns dessutom indikationer på ett utbrett fusk med pensioner.

Pensionsmyndigheten hittade fusk i hälften av fallen av oanmälda utländska pensioner. Myndigheten utreder dessutom koppling mellan pensionsfusk och organiserad brottslighet.

116 polisanmälningar, dubbelt mot 2018, och 37 miljoner i återkrav blev resultatet.

För att skapa sig en övergripande bild av misstänkt pensionsfusk måste man veta hur många utrikesfödda som får pension i Sverige. Hur många som har pension från andra länder, och vilka länder dessa personer kommer från.

Enligt Pensionsmyndighetens rapport Hur ser inkomsterna ut för utrikes födda pensionärer? är 14 procent av personer 66 år och äldre födda i ett annat land. Inkomstskillnaden mellan inrikes födda och utrikes födda i gruppen är 13 procent, när man exkluderat kapitalinkomster och kapitalskatter.

11 procent i gruppen har bara grundskyddsförmåner från det allmänna pensionssystemet och saknar inkomstgrundad pension. Bland inrikes födda är det 1 procent. 23 procent av utrikes födda har en ekonomisk standard under gränsen för relativt låg ekonomisk standard, motsvarande för inrikes födda är 9 procent.

2020 fanns det 265 800 utrikes födda pensionärer i Sverige, jämfört med 187 540 år 2010. 2030 beräknas de vara 371 600. 2020 var 19 procent av utrikes födda från Afrika och Asien, 61 procent från övriga Norden och EU och 21 procent från övriga världen. En enorm ökning och speciellt i gruppen där en hög andel kommer få garantipension och äldreförsörjningsstöd.

En anledning är att utrikes födda kommit i vuxen ålder till Sverige och inte kunnat förvärvsarbeta lika länge som inrikes födda. Dessutom har man lägre genomsnittsinkomster, vilket påverkar pensionen, skriver myndigheten.

Dock bör man betrakta situationen mer kritiskt, många kommer aldrig i arbete och kommer få hela sin pension betald av skattebetalarna.

Stor ökning av utlandsfödda som får garantipension

Gruppen utlandsfödda som får garantipension växer och kostnaderna för dessa växer enormt, från 4,5 miljarder 2020 till uppskattningsvis 11 miljarder 2030 och 69 miljarder 2060. 2020 gick 31 procent av 14 utbetalade miljarder till utlandsfödda (samtliga pensionärer födda utanför Sverige). 2014 var det 24 procent.

Största mottagargrupper bland utlandsfödda 2020 var irakier, iranier, bosnier och syrier. En anledning till att grupper som kommit de senaste 10 till 20 åren har gått upp nästan jämt med äldre invandrargrupper som iranier och bosnier är anhöriginvandring. 2020 var 55 procent av beviljade uppehållstillstånd på grund av anknytning. I den gruppen räknas allt från barn till gamla.

Inom gruppen från Afrika och Asien hade 38 procent av kvinnorna och 20 procent av männen ingen inkomstgrundad pension 2020. 51 och 45 procent för kvinnor och män respektive lever med relativt låg ekonomisk standard. Gruppen som helhet har också växt mycket på grund av invandringen från Irak, Syrien, Somalia, Afghanistan och andra länder under 2000-talet.

I gruppen är genomsnittstiden i Sverige 25 år för kvinnor och 27 år för män. För samtliga utrikesfödda var arbetslösheten 21,2 procent första kvartalet 2021, jämfört med 4,6 procent för inrikes födda. Om gruppen som helhet växer utan att fler arbetar blir det en konstant växande kostnad, både genom socialbidrag och pension.

Enligt sajten Migrationsinfo är 40 procent av utrikes födda 25 till 44 år gamla. Utrikes födda har generellt en yngre befolkningsstruktur än inrikes födda. Trots detta har ökningen av personer som fått garantipension varit stor i grupper som kommit de senaste femton åren. Man kan spekulera i om eskalerande anhöriginvandring och eller om personer falskt uppgett en högre ålder gett effekt i statistiken.

Dessutom har en stor migrantgrupp som syrier betydligt yngre åldersstruktur än en grupp som finländare. 60 procent födda i Syrien är under 34 år, 75 procent av alla finskfödda är över 55 år. Men från 2010 till 2020 ökade totalsumman av garantipension till Syrienfödda från 65 miljoner till 251 miljoner kronor.

Idén om att unga invandrare kommer till Sverige och arbetar in skatt som går till pensionssystemet får sig en törn av den stora ökningen av utlandsfödda pensionärer.

Hur många utrikes födda får pension från hemlandet?

Det finns dock personer som arbetat i ett annat land än Sverige och har rätt till pension därifrån. Utbetalningarna ska tas upp som inkomst av tjänst, i Sverige. Skatteverket har ett automatiskt utbyte av information med andra länder och kan nu enklare kontrollera utbetalningar.

I mars gjorde man en riktad kontroll, av 46 utredningar hade 31 lämnat felaktiga uppgifter. Många med ursäkten att man trodde att utländsk pension var skattefri i Sverige.

Sannolikt finns det ett ekonomiskt incitament att inte redovisa sin utländska pension, både för att slippa skatt i Sverige och för att inte få en lägre garantipension.

I pensionsmyndighetens granskning var det i fler än hälften av fallen så att myndigheten inte kände till den utländska pensionen. En majoritet av kraven på återbetalning är kopplade till bostadstillägg, där pensionären till exempel flyttat utan att meddela det. Men myndigheten kontrollerar inte samtliga på detta sätt utan gör nedslag.

Personer som fått allmän pension eller efterlevandepension utbetalat till ett utländskt bankkonto var 2014 i januari 96 779 personer. I januari 2022 var det 118 637 personer.

Dessutom är det känt att det fuskas med identitetshandlingar i Sverige. En kvinna greps 2020 och hade använt sig av 15 olika identiteter i olika länder, i kriminellt syfte. Detta kan kopplas ihop med när efterlevandepension betalas ut till en familj, men personen är inte död utan lever, antingen i Sverige eller utomlands. I ett fall som SVT rapporterat om levde en man med ny identitet i 13 år i Sverige, efter att han påstods ha dött i Irakkriget 2005.

Vad gäller välfärdsfusket i mer generellt är assistansbedrägerierna välkända och organiserade av ligor. 2021 blev 18 personer dömda i Göteborgs tingsrätt, de var kopplade till ett assistansföretag som överdrev eller hittade på behov av vårdtagare. 43 miljoner hade man tillskansat sig från Försäkringskassan.

Det kommer bli viktigt för Pensionsmyndigheten att nysta i om det finns organiserad brottslighet inblandad i pensionsfusket. Det är ingen vild gissning att samma grupper som använder förfalskade identitetshandlingar och tillskansar sig förmåner på andra sätt även är överrepresenterad inom en sådan brottslighet.

Filip är reporter på Morgonposten.