Den förre chefen för Blekinge kompetenscentrum (BKC) Danilo Garcia rekryterade nära anhörig och köpte in tjänster utan att följa lagen om offentlig upphandling. Hans coachningsprogram för nyanlända gav tveksam effekt, och arbetsmiljön hade stora brister. En extern granskning tillsattes – men rapporten diariefördes inte.

BKC är ett centrum för forskning, utveckling och innovation av hälsa. Man har ett vetenskapligt råd som tilldelar forskningsanslag. Målet är att via tvärvetenskaplig forskning, samverkansprojekt och kunskapsspridning öka livskvaliteten för Blekingeborna.

Garcia hade under sitt chefskap köpt utbildningar åt BKC värda sex miljoner kronor, utan att göra en riktig upphandling. Inte heller kan man påvisa att utbildningen av välbefinnandecoacher hade en påvisbar effekt.

Garcia har också varit delaktig i att rekrytera en av sina egna nära anhöriga, till BKC. Personen fick fast anställning. Han ska flera gånger ha anställt personal utan att ha befogenhet att göra det. Den anhörige personen anställdes i projektet Välbefinnandecoachning och integration.

Projektet har starka kopplingar till Garcias egen akademiska karriär. Han är filosofie doktor i psykologi och har forskat om bland annat lycka och välbefinnande. Han är för närvarande knuten till Linköpings, Lunds och Göteborgs universitet, med olika befattningar.

Lycka genetiskt betingad

2014 forskade han på lycka på Sahlgrenska institutet i Göteborg. Då med ett underlag på 22 000 tvillingar födda efter 1994. Hans resultat visade att 50 procent av lyckan man känner är genetiskt betingad.

Garcia menade då att ”jakten på lycka är det som gör oss olyckliga”. Han rekommenderade att finna harmoni i sig själv och i sin relation till andra. En genväg till lycka är givmildhet, menade han då.

Givmildhet är något han visade sin tidigare lärare professor C. Robert Cloninger vid Washington University of St Louis. Han gick där 2014 och 2015 en utbildning för stiftelsen Anthropedia Foundation, i välmående-coachning.

Anthropedia Foundation var med bland ett antal aktörer som stöttade projektet Välbefinnandecoachning och integration. 24 akademiker från länder utanför Europa hjälpte 68 nyanlända invandrare med stöd. De flesta nyanlända kom från Syrien och stod långt från arbetsmarknaden. Enligt Garcia fick de märkbart bättre hälsa efter utbildningen, till exempel ”förmåga att acceptera sig själv”. Han hoppades sprida modellen till övriga Sverige.

Kostnaderna blev dock höga och det är högst oklart vilken effekt metoden verkligen hade. Fakturor på 5 852 000 kronor slutattesterade Garcia, utan avtal eller upphandling. Bara 41 000 av dessa var direkt kopplade till projektet, resten redovisades som övriga tjänster. Totalt har regionen tillsammans med Europeiska socialfonden lagt 50 miljoner på att utbilda välbefinnande coacher. Utbildarna flögs in från USA och personal inom region- och kommun utbildades.

Enligt deltagare var det en känsla av sekt under utbildningen, man fick inte ifrågasätta metoden. Granskningen blev del av en större granskning av Garcia, som köptes ut från sin tjänst i början av 2020. Det kostade regionen 700 000 kronor.

Flera politiker var märkbart chockade av SVT:s avslöjanden, andra inte. Anledningen till förvåning är att granskningsrapporten om Garcia låg i träda hos regiondirektören Peter Lilja i ett år. Den diariefördes aldrig och blev offentlig först när journalister eftersökte den.

Arbetsmiljö

Utredningen tillsattes efter misstankar om arbetsmiljöproblem och oegentligheter i BKC. Under tiden den pågick var Garcia avstängd och fick lön på 500 000 kronor. Att rapporten inte diariefördes förklarar Peter Lilja med att ”det är helt enkelt en miss”. Han understryker dock att den aldrig varit belagd med sekretess.

Detta går dock stick i stäv med vad Inger Jönsson, medicinsk bibliotekarie på BKC, påstår. Hon frågade efter den men fick beskedet att den var sekretessbelagd.

Oppositionspolitiker har varit mer förvånade än det sittande styret. Christina Mattsson (S), oppositionsråd, kritiserar att granskningsrapporten inte blev diarieförd korrekt. Regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M) menar dock att man ärvt problemen inom BKC från det tidigare styret.

Garcia var chef på BKC i fem år. Inrapporterade arbetsmiljöproblem och pengarullningen fortgick relativt ostört ändå. Facket pratade med Garcia om problemen, men inget hände förrän ledningen för regionen kontaktades. Varför det tilläts att fortgå på det sättet är än så länge oklart.